Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen JG Webmarketing B.V. (JG Webmarketing) en een (potentiële)
opdrachtgever (Opdrachtgever).

2.     Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JG Webmarketing, haar directie en door JG Webmarketing ingeschakelde hulppersonen.

3.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Indien een bepaling van deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. JG Webmarketing en Opdrachtgever zullen de niet-verbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

5.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.     Indien zich tussen JG Webmarketing en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

7.     Indien JG Webmarketing niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JG Webmarketing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1.     Alle offertes van JG Webmarketing zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.     Een overeenkomst komt tot stand doordat JG Webmarketing een opdracht mondeling of schriftelijk aanvaardt.

3.     Alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, kan JG Webmarketing van Opdrachtgever een voor akkoord getekende kopie van de door JG Webmarketing uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging verlangen.

4.     Een samengestelde prijsopgave verplicht JG Webmarketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 Uitvoeringstermijnen en uitvoering

1.     JG Webmarketing zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.     Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever JG Webmarketing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. JG Webmarketing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.     JG Webmarketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.     Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal JG Webmarketing steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

5.     JG Webmarketing is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 uur ’s ochtends en 17:00 uur ’s middags. Onder werkdagen moet worden verstaan: iedere maandag tot en met vrijdag, niet zijnde een in Nederland algemeen erkende feestdag.

6.     In geval van een overeenkomst die (mede) ziet op linkbuilding, zal JG Webmarketing een aantal links plaatsen die verwijzen naar de website van Opdrachtgever. JG Webmarketing garandeert gedurende het eerste jaar na de uitvoering van de overeenkomst dat de backlinks op de website(s) blijven staan waarop die aanvankelijk werden geplaatst, dan wel, mochten de links om welke reden dan ook van deze websites worden verwijderd, op vergelijkbare websites worden teruggeplaatst. JG Webmarketing garandeert niet dat linkbuilding zal leiden tot een hoge(re) positie in online zoekmachines en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-functioneren van websites van derden.

7.     JG Webmarketing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JG Webmarketing de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en heeft betaald.

9.     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JG Webmarketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JG Webmarketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JG Webmarketing zijn verstrekt, heeft JG Webmarketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan JG Webmarketing ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 4 Meerwerk en wijzigingen

1.     Indien JG Webmarketing op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan JG Webmarketing worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van JG Webmarketing. JG Webmarketing is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

2.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Aanpassing van de oorspronkelijk gesloten overeenkomst geschiedt mondeling of schriftelijk.

3.     Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. JG Webmarketing zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is JG Webmarketing gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JG Webmarketing op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JG Webmarketing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

6.     JG Webmarketing is bevoegd het overeengekomen tarief periodiek te wijzigen, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Indien de geldende tarieven binnen een termijn van drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden verhoogd, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging

1.     Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tegen het einde van de looptijd schriftelijk worden opgezegd. Vindt geen tijdige opzegging plaats, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, in welk geval de overeenkomst schriftelijk kan worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2.     Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

3.     JG Webmarketing heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens JG Webmarketing niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ook is JG Webmarketing bevoegd om, indien de overeenkomst mede ziet op het aanschaffen van backlinks, backlinks van internet te verwijderen totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen weer nakomt. JG Webmarketing zal Opdrachtgever hiervan van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van JG Webmarketing kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 6 Bijzondere opzeggingsgronden

1.     JG Webmarketing is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn:

A.    in geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, ontbinding van Opdrachtgever, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, het aanbieden van een (onderhands) akkoord of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) gaat voordoen;

B.    indien Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

C.    indien Opdrachtgever enige wettelijke of contractuele verplichting jegens JG Webmarketing niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

D.    indien JG Webmarketing na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever enige wettelijke of contractuele verplichting jegens JG Webmarketing niet zal nakomen;

E.    indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van JG Webmarketing kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.     In gevallen genoemd in het eerste lid  zijn alle vorderingen van JG Webmarketing op Opdrachtgever onmiddellijk en integraal opeisbaar.

3.     Doet zich een geval voor als genoemd in het eerste lid, onder A, dan is Opdrachtgever verplicht JG Webmarketing hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 7 Overmacht

1.     JG Webmarketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar kan worden toegerekend. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW (overmacht) geldt dat een tekortkoming van JG Webmarketing in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan JG Webmarketing kan worden toegerekend in geval van een van de wil van JG Webmarketing onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor in redelijkheid niet van JG Webmarketing kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

2.     JG Webmarketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, hebben zowel JG Webmarketing als Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. JG Webmarketing is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als JG Webmarketing als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

3.     Voor zover JG Webmarketing ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JG Webmarketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

1.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JG Webmarketing aan te geven bankrekeningnummer.

2.     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats in Euro’s.

3.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag is verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige betaling.

4.     Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JG Webmarketing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.     Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.     Indien JG Webmarketing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.     Iedere aansprakelijkheid van JG Webmarketing is beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van JG Webmarketing beperkt tot €5.000,- (exclusief btw) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen. Schiet JG Webmarketing toerekenbaar tekort in de nakoming van de overeenkomst, dan is JG Webmarketing slechts aansprakelijk tot het maandelijkse factuurbedrag dan wel de waarde van de opdracht, doch hoogstens tot een bedrag van €5.000,- (exclusief btw).

3.     JG Webmarketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JG Webmarketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JG Webmarketing toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. JG Webmarketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.     JG Webmarketing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat JG Webmarketing is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.     JG Webmarketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van adviezen van JG Webmarketing met betrekking tot marketing en zoekmachineoptimalisatie.

7.     Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van JG Webmarketing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JG Webmarketing of van haar leidinggevende ondergeschikten.

8.     Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop Opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden.

 

Artikel 10 Vrijwaring

1.     Opdrachtgever vrijwaart JG Webmarketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JG Webmarketing toerekenbaar is. Indien JG Webmarketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden JG Webmarketing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JG Webmarketing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JG Webmarketing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.     Opdrachtgever is er met uitsluiting van anderen voor verantwoordelijk dat alle aan JG Webmarketing aangeleverde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart JG Webmarketing van alle aanspraken te dier zake.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1.     JG Webmarketing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JG Webmarketing heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2.     Alle aan JG Webmarketing verstrekte materialen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

3.     Alle door JG Webmarketing ontwikkelde website- en promotiematerialen kunnen door JG Webmarketing voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever. JG Webmarketing mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 12 Geheimhouding

1.     Opdrachtgever dient gedurende de duur van de overeenkomst, als ook na beëindiging van de overeenkomst, om welke redenen en op welke wijze dan ook, op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen de werknemers van Opdrachtgever, tenzij deze(n) in verband met hun werkzaamheden in dienst van Opdrachtgever van één en ander op de hoogte dienen te worden gesteld), enige kennis of gegevens te openbaren van vertrouwelijke aard, welke hem bekend zijn geworden tijdens of als gevolg van de uitvoering van de Opdracht en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

2.     Het onder lid 1 bedoelde geldt onder meer voor de door JG Webmarketing aan Opdrachtgever verstrekte rapportages.

 

Artikel 13 Concurrentiebeding

1.     Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee jaar na afloop van de overeenkomst, voor zichzelf of voor anderen, activiteiten te verrichten teneinde te trachten, direct of indirect medewerkers van JG Webmarketing en door JG Webmarketing ingeschakelde hulppersonen, weg te trekken en/of ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) Opdrachtgever dan wel bij een andere werkgever.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens

1.     JG Webmarketing verwerkt persoonsgegevens, zoals beschreven in haar privacyverklaring, die is te vinden op https://jgwebmarketing.nl/privacybeleid/.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem

2.     Op alle overeenkomsten tussen JG Webmarketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Laatste wijziging:
Arnhem, augustus 2022